Vragen: info@lofjoe.nl  |  Neem contact met ons op

LofJoe mand

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1. Opdrachtgever: Natuurlijke of rechtspersoon met wie Lofjoe een overeenkomst heeft gesloten of opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van begeleiding, training of aanverwante werkzaamheden. Tevens wordt bedoeld degene die met Lofjoe daarover in onderhandeling treedt of is alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n).

2. Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleiding/trainingstraject of aan aanverwante werkzaamheden en activiteiten.

3. Gebruiker: De natuurlijke persoon die een Product of Producten van Lofjoe gebruikt.
Zoals bijvoorbeeld de ouders, verzorgers, directe gezinsleden of wettige vertegenwoordigers danwel de behandelaars, gespecialiseerde leerkrachten of overige (zorg)professionals.

4. Opdrachtnemer: Lofjoe: Lofjoe Trainingsbureau, gevestigd te Casteren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 85041785.

5. De overeenkomst: Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan de opdrachtnemer tegen betaling van een honorarium en kosten diensten verleent en gebruiksrechten verstrekt aan opdrachtgever en/of deelnemer zoals beschreven in de desbetreffende documentatie en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

6. Producten: Alle door, in opdracht van of met behulp van Lofjoe vervaardigde al dan niet geïndividualiseerde documentatie, luistermateriaal, video’s, animaties, presentaties, foto’s, handleidingen, trainingsvellen, readers, rapporten, trainingsmateriaal, praatmethode, praatkaartjes, smartphone-, tablet- en pc-applicaties en rollenspellen die aan Opdrachtgever, Deelnemer of Gebruiker ter beschikking worden gesteld. Onderliggende scripts, programmatuur, blauwdrukken, interfaces, broncodes, machinecodes en alle teksten, animaties, foto’s, video’s, afbeeldingen en interacties, die worden gebruikt, zijn ook onderdeel van de Producten in de zin van deze definitie.

7. Schriftelijk: Hetzij een met inkt op papier ondertekend document danwel een elektronische mededeling (bijvoorbeeld via e-mail), waarvan kan worden bewezen dat deze de beoogde ontvanger heeft bereikt.

8. Traject: Een (eenmalige) training, opleiding of evenement, ongeacht de vorm waarin deze wordt gegeven en hetzij tastbare of lokaal of online geautomatiseerd beschikbare opleidingen, presentaties.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door de opdrachtnemer in het kader van zijn beroep diensten en gebruiksrechten worden aangeboden of geleverd. Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatste toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende – en vervolgovereenkomsten van opdrachtgever.

Artikel 3: Intellectueel eigendom

1. Lofjoe is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten alsmede het samenstel van aangeboden trainingen en/of diensten als oorspronkelijk format. De door Lofjoe aan Opdrachtgevers, Gebruikers en/of Deelnemers ter beschikking gestelde producten zijn – ongeacht de materialen, inhoud en het gebruikte medium – uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de Opdrachtgevers, Deelnemer en/of Gebruiker en uitsluitend voor het doel van de optimale begeleiding van de desbetreffende Deelnemer en niet voor derden.

2. Het is Opdrachtgevers, Gebruikers en/of Deelnemers niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Lofjoe kopieën van de verstrekte of- in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten te (laten of doen) vervaardigen of deze te (laten of doen) verspreiden of derden daar toegang toe te laten verlenen.

3. Opdrachtgever, Gebruikers en/of Deelnemer mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lofjoe geen gebruik maken van de producten, waarop Lofjoe rechthebbende is als bedoeld in de vorige leden, anders dan ten behoeve van deze opdracht. In geval van overtreding van het in de vorige volzin omschreven verbod is de overtredende partij van rechtswege in verzuim, zonder dat Lofjoe een schriftelijke ingebrekestelling hoeft te verzenden.

3. In geval van overtreding van artikel 3 leden 2 of 3 is de overtredende partij aan Lofjoe verschuldigd een onmiddellijk opeisbare boete van EURO 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro voor iedere overtreding, vermeerderd met een onmiddellijk opeisbare boete van EURO 1.000,00 (zegge: duizend euro) voor ieder dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt of wordt herhaald. Voor Deelnemers is de totaal verschuldigde boete gemaximeerd tot EURO 10.000,00 (zegge: tienduizend euro). Voor de verschuldigdheid van deze boetes is geen ingebrekestelling nodig. De verschuldigdheid en/of betaling van deze boetes laat onverlet dat Lofjoe daarnaast in en buiten rechte aanspraak kan maken op vergoeding van de volledige schade, die zij lijdt en de verdere dienstverlening en gebruiksrechten zonder schadeplichtigheid jegens Opdrachtgever, Gebruiker en/of Deelnemer onmiddellijk mag opschorten of staken.

4. Lofjoe is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie betreffende Deelnemer en/of Gebruiker ter kennis van derden wordt gebracht en mits deze kennis niet is te herleiden tot individuele Opdrachtgevers, Gebruikers of Deelnemers.

Artikel 4: Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle door Lofjoe gemaakte offertes zijn geldig gedurende maximaal 30 dagen en gedurende en na die periode vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Lofjoe is slechts aan een offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever, binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Lofjoe schriftelijk is bevestigden Lofjoe deze niet aanstonds van de hand wijst.

2. De overeenkomst ontstaat op het moment van ontvangst van schriftelijk akkoord van de opdrachtgever op de offerte of op een voorstel.

3. De prijzen in offertes zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 5: Annuleringsvoorwaarden

1. Bij individuele sessies kan de Opdrachtgever of Deelnemer een sessie annuleren onder de volgende voorwaarden:

1. telefonisch of per e-mail.

2. Bij annulering van een sessie binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende afspraak is 100% van de overeengekomen prijs voor de geannuleerde sessie verschuldigd

3. Bij annulering van een sessie na 24 en binnen 48 uur is 50% van de overeengekomen prijs voor de geannuleerde sessie verschuldigd.

4. Maakt iemand zonder te annuleren geen gebruik van een geplande sessie, dan is 100% van de overeengekomen prijs voor de geannuleerde sessie verschuldigd.

2. Bij begeleidingstrajecten/groepstrainingen/thema- of ontmoetingsavonden /speeddates of aanverwante activiteiten geldt het volgende:

1. annulering door Opdrachtgever moet schriftelijk of per e-mail te geschieden.

2. Bij annulering door Opdrachtgever na het accepteren van de offerte is deze 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd, tenzij een van de navolgende situaties van toepassing is.

3. Bij annulering door opdrachtgever langer dan 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteiten is de opdrachtgever 50% verschuldigd van de overeengekomen prijs voor de geannuleerde sessie.

4. Bij annulering door opdrachtgever binnen 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteiten, moet de opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs voor de geannuleerde sessie betalen.

5. Opdrachtgever is 100% van de overeengekomen prijs voor de geannuleerde sessie verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van de Lofjoe.

Artikel 6: Betaling:

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Lofjoe aangegeven wijze. Betaling moet plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim zonder de noodzaak van aanmaning of ingebrekestelling. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Lofjoe over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

3. Indien Lofjoe invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met de invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen met een minimum van EUR 90,- per factuur. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en overmacht:

1. De effectiviteit van de diensten van Lofjoe zijn mede afhankelijkheid van de kennis, kunde, de ervaring, vooropleiding, het karakter en andere omstandigheden betreffende (medewerkers van) de Opdrachtgever en de Deelnemer. Lofjoe is daarom niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik maken van de diensten of producten van Lofjoe, behoudens wanneer deze schade opzettelijk of met een soortgelijke mate van grove schuld zijn toegebracht. In geen geval zal de gezamenlijke aansprakelijkheid van Lofjoe onder een Opdracht jegens Opdrachtgevers en Deelnemers hoger kunnen zijn dan de vergoedingen die de Opdrachtgever c.q. Deelnemer aan Lofjoe krachtens de overeenkomst dient te betalen. De aansprakelijkheid van Lofjoe voor indirecte– of gevolgschade, dat wil zeggen schade die niet in een rechtstreeks oorzakelijk verband met een tekortkoming van Lofjoe staat, is te allen tijde uitgesloten.

2. In geval van overmacht is Lofjoe gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Lofjoe redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen zoals ziekte of ongevallen.

3. Indien de training of activiteit in geval van overmacht aan de kant van Lofjoe niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Lofjoe is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens opdrachtgevers of deelnemers voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.