Vragen: info@lofjoe.nl  |  Neem contact met ons op

LofJoe mand

Privacyverklaring

Privacy overeenkomst Lofjoe

Lofjoe is een trainingsbureau voor mensen met een leerachterstand of verstandelijke beperking (met of zonder autisme).

Lofjoe is gespecialiseerd in het vergroten van kennis en vaardigheden rondom vriendschap, daten, relaties en seksualiteit van zowel cliënten als van zorgprofessionals.

Via onze website bieden wij de mogelijkheid voor zowel onze doelgroep als voor hun netwerk (begeleiders, ouders, mantelzorgers) om met ons in contact te treden middels het invullen van een contactformulier met persoonsgegevens.

De via het contactformulier van u ontvangen persoonsgegevens worden door ons verwerkt. Lofjoe is verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt in dat Lofjoe beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en met welke middelen. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij:

• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit via deze privacyverklaring;

• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen, waarin uw toestemming is vereist;

• uw gegevens alleen laten verwerken door derde partijen, wanneer dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Lofjoe daartoe wettelijk verplicht is;

• wanneer wij uw gegevens delen met derden, afspraken maken met die partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

• passende organisatorische en veiligheidsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van Lofjoe persoonsgegevens verwerken;

• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens

Bij het invullen van een contactformulier en het inschrijfformulier op de website laat u bepaalde persoonsgegevens bij Lofjoe achter. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken;

 • naam;

 • geboortedatum;

 • e-mail adres;

 • telefoonnummer;

 • adres;

 • postcode;

 • woonplaats;

 • organisatie;

 • informatie die u zelf invult in een open veld.

  Lofjoe heeft contactgegevens van u nodig alsmede andere gegevens die noodzakelijk zijn om de overeengekomen trainingen, begeleiding en/of faciliteiten te kunnen aanbieden en uitvoeren. Lofjoe bepaalt niet welke gegevens u verstrekt, dit doet u zelf. Indien u gegevens betreffende uw gezondheidstoestand aan Lofjoe verstrekt, of andere bijzondere of gevoelige persoonsgegevens, zal Lofjoe daar extra voorzichtig mee omgaan.

  Doeleinden en grondslagen

  Lofjoe verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om de overeenkomsten met deelnemers en hun netwerk(-organisaties) te kunnen aangaan en uitvoeren;

 • om contact te kunnen leggen met potentiële deelnemers en hun netwerk(-organisaties) teneinde hen nader te kunnen informeren over activiteiten van Lofjoe;

 • om contact te kunnen leggen met potentiële deelnemers en hun netwerk(-organisaties) teneinde hen nader te kunnen informeren over de begeleiding van Lofjoe;

 • voor administratieve doeleinden;

  Lofjoe baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen: A. Ter vervulling van de met u gesloten overeenkomst;
  B. Ter nakoming van wettelijke verplichtingen;
  C. Uitdrukkelijke toestemming, door u gegeven; en

  D. Op basis van een gerechtvaardigd belang van Lofjoe;

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de (financiële) administratie. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging en bewaring

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, en coderen bepaalde typen gegevens zoals financiële en andere bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

We bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan strikt nodig of wettelijk geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De gegevens worden bewaard in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij verwerken. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door ons in geautomatiseerde vorm verwerkte gegevens te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij, voor zover dat technisch redelijkerwijs mogelijk is. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.